l

اینـورتر دلتـا

 • c2000c2000
 • c2000c2000
 • c2000c2000
 • c2000c2000
 • c2000c2000
 • c2000c2000
 • c2000c2000
 • c2000c2000
 • c2000c2000
 • c2000c2000
 • c2000c2000
 • c2000c2000
 • c2000c2000
 • c2000c2000
 • c2000c2000
 • c2000c2000
 • c2000c2000
 • VDF-BVDF-B

  اینورتر دلتا VFD-022-B-21

  ۹۲۴,۰۰۰ تومان
  • توان 2.2 کیلوولت
  • تک فاز
  • قابلیت تغییرات بار تا حداکثر 50 درصد بار نامی
  • مناسب واکنش های سریع
  • مناسب برای محیط های دارای گرد و خاک و بارهای دارای برگشت انرژی تا 11 کیلووات
  • قابلیت جدا کردن کی پد به منظور نصب روی درب تابلو
  • دارای پورت های ارتباطی RS-485 و مدباس
  • دارای فرکانس خروجی 0.1 تا 2 کیلوهرتز
  • محدوده کاری دما: 10- تا 40 درجه سانتیگراد
 • VDF-BVDF-B

  اینورتر دلتا VFD-037-B-43

  ۱,۰۷۲,۰۰۰ تومان
  • توان 3.7 کیلوولت
  • سه فاز
  • قابلیت تغییرات بار تا حداکثر 50 درصد بار نامی
  • مناسب واکنش های سریع
  • مناسب برای محیط های دارای گرد و خاک و بارهای دارای برگشت انرژی تا 11 کیلووات
  • قابلیت جدا کردن کی پد به منظور نصب روی درب تابلو
  • دارای پورت های ارتباطی RS-485 و مدباس
  • دارای فرکانس خروجی 0.1 تا 2 کیلوهرتز
  • محدوده کاری دما: 10- تا 40 درجه سانتیگراد
 • VDF-BVDF-B
 • VDF-BVDF-B

  اینورتر دلتا VFD-015-B-43

  ۸۱۲,۰۰۰ تومان
  • توان 1.5 کیلوولت
  • سه فاز
  • قابلیت تغییرات بار تا حداکثر 50 درصد بار نامی
  • مناسب واکنش های سریع
  • مناسب برای محیط های دارای گرد و خاک و بارهای دارای برگشت انرژی تا 11 کیلووات
  • قابلیت جدا کردن کی پد به منظور نصب روی درب تابلو
  • دارای پورت های ارتباطی RS-485 و مدباس
  • دارای فرکانس خروجی 0.1 تا 2 کیلوهرتز
  • محدوده کاری دما: 10- تا 40 درجه سانتیگراد
 • VDF-BVDF-B
 • VDF-BVDF-B

  اینورتر دلتا VFD-550-B-43

  ۱۱,۰۷۷,۰۰۰ تومان
  • توان 55 کیلوولت
  • سه فاز
  • قابلیت تغییرات بار تا حداکثر 50 درصد بار نامی
  • مناسب واکنش های سریع
  • مناسب برای محیط های دارای گرد و خاک و بارهای دارای برگشت انرژی تا 11 کیلووات
  • قابلیت جدا کردن کی پد به منظور نصب روی درب تابلو
  • دارای پورت های ارتباطی RS-485 و مدباس
  • دارای فرکانس خروجی 0.1 تا 2 کیلوهرتز
  • محدوده کاری دما: 10- تا 40 درجه سانتیگراد
 • VDF-BVDF-B

  اینورتر دلتا VFD-450-B-43

  ۹,۳۶۵,۰۰۰ تومان
  • توان 45 کیلوولت
  • سه فاز
  • قابلیت تغییرات بار تا حداکثر 50 درصد بار نامی
  • مناسب واکنش های سریع
  • مناسب برای محیط های دارای گرد و خاک و بارهای دارای برگشت انرژی تا 11 کیلووات
  • قابلیت جدا کردن کی پد به منظور نصب روی درب تابلو
  • دارای پورت های ارتباطی RS-485 و مدباس
  • دارای فرکانس خروجی 0.1 تا 2 کیلوهرتز
  • محدوده کاری دما: 10- تا 40 درجه سانتیگراد
 • VDF-BVDF-B

  اینورتر دلتا VFD-370-B-43

  ۷,۳۸۲,۰۰۰ تومان
  • توان 37 کیلوولت
  • سه فاز
  • قابلیت تغییرات بار تا حداکثر 50 درصد بار نامی
  • مناسب واکنش های سریع
  • مناسب برای محیط های دارای گرد و خاک و بارهای دارای برگشت انرژی تا 11 کیلووات
  • قابلیت جدا کردن کی پد به منظور نصب روی درب تابلو
  • دارای پورت های ارتباطی RS-485 و مدباس
  • دارای فرکانس خروجی 0.1 تا 2 کیلوهرتز
  • محدوده کاری دما: 10- تا 40 درجه سانتیگراد
 • VDF-BVDF-B

  اینورتر دلتا VFD-300-B-43

  ۶,۰۹۹,۰۰۰ تومان
  • توان30 کیلوولت
  • سه فاز
  • قابلیت تغییرات بار تا حداکثر 50 درصد بار نامی
  • مناسب واکنش های سریع
  • مناسب برای محیط های دارای گرد و خاک و بارهای دارای برگشت انرژی تا 11 کیلووات
  • قابلیت جدا کردن کی پد به منظور نصب روی درب تابلو
  • دارای پورت های ارتباطی RS-485 و مدباس
  • دارای فرکانس خروجی 0.1 تا 2 کیلوهرتز
  • محدوده کاری دما: 10- تا 40 درجه سانتیگراد
 • VDF-BVDF-B

  اینورتر دلتا VFD-220-B-43

  ۵,۲۷۴,۰۰۰ تومان
  • توان 22 کیلوولت
  • سه فاز
  • قابلیت تغییرات بار تا حداکثر 50 درصد بار نامی
  • مناسب واکنش های سریع
  • مناسب برای محیط های دارای گرد و خاک و بارهای دارای برگشت انرژی تا 11 کیلووات
  • قابلیت جدا کردن کی پد به منظور نصب روی درب تابلو
  • دارای پورت های ارتباطی RS-485 و مدباس
  • دارای فرکانس خروجی 0.1 تا 2 کیلوهرتز
  • محدوده کاری دما: 10- تا 40 درجه سانتیگراد
 • VDF-BVDF-B

  اینورتر دلتا VFD-185-B-43

  ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  • توان 18.5 کیلوولت
  • سه فاز
  • قابلیت تغییرات بار تا حداکثر 50 درصد بار نامی
  • مناسب واکنش های سریع
  • مناسب برای محیط های دارای گرد و خاک و بارهای دارای برگشت انرژی تا 11 کیلووات
  • قابلیت جدا کردن کی پد به منظور نصب روی درب تابلو
  • دارای پورت های ارتباطی RS-485 و مدباس
  • دارای فرکانس خروجی 0.1 تا 2 کیلوهرتز
  • محدوده کاری دما: 10- تا 40 درجه سانتیگراد
 • VDF-BVDF-B

  اینورتر دلتا VFD-150-B-43

  ۲,۶۸۵,۰۰۰ تومان
  • توان 15 کیلوولت
  • سه فاز
  • قابلیت تغییرات بار تا حداکثر 50 درصد بار نامی
  • مناسب واکنش های سریع
  • مناسب برای محیط های دارای گرد و خاک و بارهای دارای برگشت انرژی تا 11 کیلووات
  • قابلیت جدا کردن کی پد به منظور نصب روی درب تابلو
  • دارای پورت های ارتباطی RS-485 و مدباس
  • دارای فرکانس خروجی 0.1 تا 2 کیلوهرتز
  • محدوده کاری دما: 10- تا 40 درجه سانتیگراد
 • VDF-BVDF-B

  اینورتر دلتا VFD-110-B-43

  ۲,۲۰۶,۰۰۰ تومان
  • توان 11 کیلوولت
  • سه فاز
  • قابلیت تغییرات بار تا حداکثر 50 درصد بار نامی
  • مناسب واکنش های سریع
  • مناسب برای محیط های دارای گرد و خاک و بارهای دارای برگشت انرژی تا 11 کیلووات
  • قابلیت جدا کردن کی پد به منظور نصب روی درب تابلو
  • دارای پورت های ارتباطی RS-485 و مدباس
  • دارای فرکانس خروجی 0.1 تا 2 کیلوهرتز
  • محدوده کاری دما: 10- تا 40 درجه سانتیگراد
 • VDF-BVDF-B

  اینورتر دلتا VFD-075-B-43

  ۱,۶۷۸,۰۰۰ تومان
  • توان 7.5 کیلوولت
  • سه فاز
  • قابلیت تغییرات بار تا حداکثر 50 درصد بار نامی
  • مناسب واکنش های سریع
  • مناسب برای محیط های دارای گرد و خاک و بارهای دارای برگشت انرژی تا 11 کیلووات
  • قابلیت جدا کردن کی پد به منظور نصب روی درب تابلو
  • دارای پورت های ارتباطی RS-485 و مدباس
  • دارای فرکانس خروجی 0.1 تا 2 کیلوهرتز
  • محدوده کاری دما: 10- تا 40 درجه سانتیگراد
 • VDF-BVDF-B

  اینورتر دلتا VFD-055-B-43

  ۱,۵۲۹,۰۰۰ تومان
  • توان 5.5 کیلوولت
  • سه فاز
  • قابلیت تغییرات بار تا حداکثر 50 درصد بار نامی
  • مناسب واکنش های سریع
  • مناسب برای محیط های دارای گرد و خاک و بارهای دارای برگشت انرژی تا 11 کیلووات
  • قابلیت جدا کردن کی پد به منظور نصب روی درب تابلو
  • دارای پورت های ارتباطی RS-485 و مدباس
  • دارای فرکانس خروجی 0.1 تا 2 کیلوهرتز
  • محدوده کاری دما: 10- تا 40 درجه سانتیگراد
 • VDF-BVDF-B

  اینورتر دلتا VFD-037-B-21

  ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
  • توان 3.7 کیلوولت
  • سه فاز
  • قابلیت تغییرات بار تا حداکثر 50 درصد بار نامی
  • مناسب واکنش های سریع
  • مناسب برای محیط های دارای گرد و خاک و بارهای دارای برگشت انرژی تا 11 کیلووات
  • قابلیت جدا کردن کی پد به منظور نصب روی درب تابلو
  • دارای پورت های ارتباطی RS-485 و مدباس
  • دارای فرکانس خروجی 0.1 تا 2 کیلوهرتز
  • محدوده کاری دما: 10- تا 40 درجه سانتیگراد
 • VDF-BVDF-B

  اینورتر دلتا VFD-015-B-21

  ۷۰۷,۰۰۰ تومان
  • توان 1.5 کیلوولت
  • سه فاز
  • قابلیت تغییرات بار تا حداکثر 50 درصد بار نامی
  • مناسب واکنش های سریع
  • مناسب برای محیط های دارای گرد و خاک و بارهای دارای برگشت انرژی تا 11 کیلووات
  • قابلیت جدا کردن کی پد به منظور نصب روی درب تابلو
  • دارای پورت های ارتباطی RS-485 و مدباس
  • دارای فرکانس خروجی 0.1 تا 2 کیلوهرتز
  • محدوده کاری دما: 10- تا 40 درجه سانتیگراد
 • VDF-BVDF-B

  اینورتر دلتا VFD-007-B-21

  ۶۲۸,۰۰۰ تومان
  • توان 0.7 کیلوولت
  • تک فاز
  • قابلیت تغییرات بار تا حداکثر 50 درصد بار نامی
  • مناسب واکنش های سریع
  • مناسب برای محیط های دارای گرد و خاک و بارهای دارای برگشت انرژی تا 11 کیلووات
  • قابلیت جدا کردن کی پد به منظور نصب روی درب تابلو
  • دارای پورت های ارتباطی RS-485 و مدباس
  • دارای فرکانس خروجی 0.1 تا 2 کیلوهرتز
  • محدوده کاری دما: 10- تا 40 درجه سانتیگراد
 • VDF-MVDF-M

  اینورتر دلتا VFD-075-M-43

  ۱,۵۷۸,۰۰۰ تومان
  • توان 7.5 کیلوولت
  • تک فاز و سه فاز
  • قابلیت تغییرات بار تا حداکثر 20 درصد بار نامی
  • قابلیت جدا کردن کی پد به منظور نصب روی درب تابلو
  • دارای پورت های ارتباطی RS-485 و مدباس
  • دارای فرکانس خروجی 0.1 تا 400 هرتز
  • محدوده کاری دما: 10- تا 40 درجه سانتیگراد
 • VDF-MVDF-M

  اینورتر دلتا VFD-055-M-43

  ۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
  • توان 5.5 کیلوولت
  • سه فاز
  • قابلیت تغییرات بار تا حداکثر 20 درصد بار نامی
  • قابلیت جدا کردن کی پد به منظور نصب روی درب تابلو
  • دارای پورت های ارتباطی RS-485 و مدباس
  • دارای فرکانس خروجی 0.1 تا 400 هرتز
  • محدوده کاری دما: 10- تا 40 درجه سانتیگراد
 • VDF-MVDF-M

  اینورتر دلتا VFD-037-M-43

  ۱,۰۱۸,۰۰۰ تومان
  • توان 3.7 کیلوولت
  • سه فاز
  • قابلیت تغییرات بار تا حداکثر 20 درصد بار نامی
  • قابلیت جدا کردن کی پد به منظور نصب روی درب تابلو
  • دارای پورت های ارتباطی RS-485 و مدباس
  • دارای فرکانس خروجی 0.1 تا 400 هرتز
  • محدوده کاری دما: 10- تا 40 درجه سانتیگراد
 • VDF-MVDF-M

  اینورتر دلتا VFD-022-M-43

  ۸۱۲,۰۰۰ تومان
  • توان 2.2 کیلوولت
  • سه فاز
  • قابلیت تغییرات بار تا حداکثر 20 درصد بار نامی
  • قابلیت جدا کردن کی پد به منظور نصب روی درب تابلو
  • دارای پورت های ارتباطی RS-485 و مدباس
  • دارای فرکانس خروجی 0.1 تا 400 هرتز
  • محدوده کاری دما: 10- تا 40 درجه سانتیگراد
 • VDF-MVDF-M

  اینورتر دلتا VFD-015-M-43

  ۶۹۱,۰۰۰ تومان
  • توان 1.5 کیلوولت
  • سه فاز
  • قابلیت تغییرات بار تا حداکثر 20 درصد بار نامی
  • قابلیت جدا کردن کی پد به منظور نصب روی درب تابلو
  • دارای پورت های ارتباطی RS-485 و مدباس
  • دارای فرکانس خروجی 0.1 تا 400 هرتز
  • محدوده کاری دما: 10- تا 40 درجه سانتیگراد